Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Ο Έφορος θα αποφασίζει για το χαράτσι στα ακίνητα!!

...σχολιάστε
 Απόλυτη εξουσία επί του χαρατσιού δίνει στον Έφορο το υπουργείο Οικονομικών, με εγκύκλιο που υπέγραψε στις 2 Μαρτίου ο αναπληρωτής υπουργός Παντελής Οικονόμου.

Συγκεκριμένα, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., αν διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της περ. β΄ του τελευταίου εδαφίου της παρ. 11, μπορεί να αποφασίσει είτε την καταβολή του τέλους σε περισσότερες από τις προβλεπόμενες δόσεις είτε και τον περιορισμό του τέλους μέχρι του ύψους που κρίνεται αναγκαίο, ώστε ο υπόχρεος να μπορεί να ανταποκριθεί στην καταβολή του χωρίς να τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η διαβίωση του ιδίου ή των προσώπων που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν φορολογικά.


Σημειώνεται ότι οι δόσεις καταβολής, από τη στιγμή που το χαράτσι απεμπλάκη από τον λογαριασμό της ΔΕΗ, έχουν οριστεί σε τρεις.

Επιπλέον, όσον αφορά την τακτοποίηση θεμάτων επιβολής Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. σε πρόσωπα που διαβιούν υπό μειονεκτικά κοινωνικές συνθήκες , επισημαίνεται ότι ο προϊστάμενος της αρμόδιας
Δ.Ο.Υ. είναι αποκλειστικά αρμόδιος – ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου – για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων των περ. α΄ και β΄ του τελευταίου εδαφίου της παρ. 11 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011

protothema